Team Team

Team

Irina Ivashkevich

Irina
Ivashkevich CEO

Anna Vaal

Anna
Vaal COO

Ruslan Voronov

Ruslan
Voronov CFO

Anton Agapov

Anton
Agapov CBDO

Udita Grigaite

Udita
Grigaite CMO

Maria Dergak

Maria
Dergak CSO

Alina Fateeva

Alina
Fateeva CHRO

Dmitry Samoylov

Dmitry
Samoylov CIO

Valentina Len

Valentina
Len CPO

Natalya Troshina

Natalya
Troshina CLO

Alexander Malyarov

Alexander
Malyarov CSO

Elena Kovalchuk

Elena
Kovalchuk Deputy Finance Director

Natalia Bulekbaeva

Natalia
Bulekbaeva Deputy Operations Director

Alexandra Nikulina

Alexandra
Nikulina Managing Director of YE'S Hoshimina

Anna Shevchenko

Anna
Shevchenko Managing Director of YE'S Marata

Marina Yamelonskaya

Marina
Yamelonskaya Managing Director of YE'S Mitino